Nya medlemmar i Stiftelsens för Åbo Akademi delegation och styrelse - Stiftelsen för Åbo Akademi
Pressmeddelanden

Nya medlemmar i Stiftelsens för Åbo Akademi delegation och styrelse

Vid Stiftelsens för Åbo Akademi delegationsmöte den 23 november 2023 valdes ekonomie magister Johanna Boijer-Svahnström, kommunikationskonsult Elli Flén, landshövding Marine Holm-Johansson och företagare Peter Sarlin till nya delegationsmedlemmar för perioden 1.1.2024–31.12.2028. Till medlemmar i delegationen återvaldes filosofie doktor Agneta Eriksson-Granskog, politices magister Riina Forsman, diplomingenjör Christian Fredriksson, VD Roger Holm, ekonomie magister Timo Ketonen, diplomekonom Johan Kronberg, politices magister Linda Lindholm, VD Carl Pettersson, politices magister Stefan Wallin och vicehäradshövding Stefan Wikman.

Till ordförande för delegationen för år 2024 valdes ekonomie magister Timo Ketonen och till vice ordförande valdes regeringsrådet Paulina Tallroth. 

Delegationen har högst 50 medlemmar och sammanträder två gånger per år. Till delegationens uppgifter hör bland annat att utse medlemmarna i Stiftelsens för Åbo Akademis styrelse samt att årligen utse stiftelsens revisorer. Till revisorer för år 2024 valdes Partner, CGR-revisor Juha-Pekka Mylén och CGR-revisor Jessica Björkgren. Till revisorssuppleanter valdes revisorssamfundet KPMG Oy Ab och Partner, CGR-revisor Heidi Vierros. 

Till ny medlem i styrelsen för Stiftelsen för Åbo Akademi valdes för perioden 1.1.2024–31.12.2026 politices magister Riina Forsman. Övriga styrelsemedlemmar är ekonomie magister Niina Bergring, Master of Arts Emilie Gardberg, diplomekonom Jan Holmberg, advokat Ulf-Henrik Kull, politices magister Michael Smirnoff och politices magister Stefan Wallin.  

Delegationens ordförande Timo Ketonen tackade de avgående delegationsmedlemmarna teknologie doktor Lars Gädda, politices magister Lena Skogberg, professor Marianne Stenius och politices doktor Teija Tiilikainen samt avgående styrelsemedlem filosofie magister Martina Harms-Aalto för deras engagemang Stiftelsen för Åbo Akademi till fromma. Harms-Aalto fortsätter som medlem i delegationen. 

 
Tilläggsuppgifter: 
Skattmästare Lasse Svens 
Stiftelsen för Åbo Akademi 
Tfn 050 0562 945  
lasse.svens@stiftelsenabo.fi