Utbildningsfastigheter - Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Utbildningsfastigheter

En del av våra fastigheter används för undervisning, främst av Åbo Akademi men också av Yrkeshögskolan Novia och Åbo Universitet (TY). En del av dem är allmännyttiga som upplåts till bidragstagare förmånligt eller vederlagsfritt och en del är kommersiella. En del av fastigheterna har kommit som donationer och andra har stiftelsen köpt eller låtit bygga för akademins behov.

Arken

Biskopsgatan 3-5, Åbo

Kvarteret Arken består av 11 separata fabriksbyggnader uppförda mellan 1857-2003. Alla de gamla byggnaderna grundsanerades åren 2001-2004. Kvarteret Arken används av Åbo Akademi och här finns bl.a. de humanistiska ämnena, centret för språk och kommunikation samt café Arken.

ASA

Fänriksgatan 3, Åbo

ASA-husen byggdes etappvis 1939-1963 för radio-och tv fabriken ASA. Stiftelsen för Åbo Akademi köpte fabrikskomplexet 1974 varefter helheten grundsanerades. Inflyttning till ASA-husen skedde etappvis 1976-1978. Idag finns här bl.a. ASA-biblioteket, ICT-service, Fakultetskansliet för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, institutet för mänskliga rättigheter, institutet för samhällsforskning och café Fänriken.

Domvillan

Gezeliusgatan 2 b, Åbo

Domvillan byggdes 1829-1831 och testamenterades till Stiftelsen för Åbo Akademi 1923 av makarna Ellen och Magnus Dahlström. Huset grundrenoverades 2012-2013 och här är idag inhysta flera av de statsvetenskapliga ämnena från akademin (handelsrätt, offentlig rätt, privaträtt) tillsammans med institutet för sjö- och handelsrätt.

Gadolinia

Porthansgatan 3-5, Åbo

Stiftelsen för Åbo Akademi lät bygga Gadolinia 1967-1969 för Åbo Akademi enligt ritningar av arkitekterna Woldemar Baeckman och Helmer Löfström. Byggnaden ligger mitt i akademikvarteren och här verkar fiber- och cellulosateknologin, fysik, fysikalisk kemi, pappersförädling, trä- och papperskemi, nationella PET-centret och Café Gadolinia.

Geohuset

Akademigatan 1, Åbo

Stiftelsen köpte tomten redan 1917 och huset, som ritades av Erik Bryggman, uppfördes 1949-1951. Huset kallades tidigare för Chemicum och inrymde fram till 1969 alla KTF:s institutioner förutom träkemin. Sedan 2016 delas utrymmena mellan Åbo Akademi och Åbo universitet (geologi och mineralogi) samt ämnet arkeologi från Åbo Universitet.

Geologicum

Domkyrkotorget 1, Åbo

Geologicum byggdes 1831-1838 enligt ritningar av P.J. Gylich för handlaren Nils Petter Cajander och kallas därför även för det Cajanderska huset. Tomten köptes av stiftelsen år 1917 och huset renoverades 1920 sedan hyresgäster och butiksinnehavare flyttat ut. Huset användes länge av geologisk-mineralogiska institutionen men efter deras flytt till Geohuset används huset främst av den matematiska institutionen.

Handelshögskolan

Henriksgatan 7, Åbo

Tomten inköptes av stiftelsen 1918-1919 och huset byggdes 1962-1963 enligt ritningar av Woldemar Baeckman. Handelshögskolan var verksam i huset till 2016. 2017 flyttade NOVIAs utbildning till sjukskötare, socionom, hälsovårdare, tradenom, samt mastersutbildningarna inom Leadership and Service Design och inom social-och hälsovård.

Humanisticum

Biskopsgatan 13, Åbo

Humanisticum byggdes åren 1894-1896 för kommerserådet Ernst Dahlström enligt ritningar av Gustaf Nyström. Fastigheten testamenterades till Stiftelsen för Åbo Akademi 1924 och överläts till akademins användning 1930. Den Humanistiska fakulteten inklusive institutionsbiblioteken fanns i huset fram till 2004. Fastigheten grundrenoverades pietetsfullt 2004-2005. Här finns idag Donnerska institutet, Steinerbiblioteket och Åbo Akademis rektor.

Kosmorama

Nylandsgatan 2, Åbo

Kosmorama byggdes 1900-1902 av konditor J.R. Lehtinen enligt ritningar av Helge Rancken. Tomten inköptes år 1917 av stiftelsen. Huset i hörnet av Tavast- och Nylandsgatan var en del av det stora saluhallskomplexet, som ursprungligen fanns på tomten. När Akademin övertog fastigheten var hela första våningen upptagen av butikslokaler och ett folkkök var inrymt i källaren. Under åren 1919-1921, fanns bl.a. filosofi, litteraturhistoria och historia i övre våningen. Kring år 1920 var också rättsvetenskap, statsvetenskap och konsthistoria tillfälliga inrymda i huset. Här finns idag forskningsservice och en del av stiftelsens fastighets- och museiavdelningar.

Teologicum

Biskopsgatan 16, Åbo

Teologicum byggdes 1835-1837 för assessorn och hovrättsrådet Carl Procopé. Tomten testamenterades till Stiftelsen för Åbo Akademi år 1922 av makarna Jenny och Conrad Spoof. Akademin hade tänkt att huset skulle användas av den Humanistiska fakulteten som var trångbodd. 1924 övertogs huset av den nygrundade Teologiska fakulteten. Här finns idag ämnena gammaltestamentlig exegetik, judaistik, nytestamentlig exegetik och Institutum Judaicum Aboense.

Teologiska annexet

Biskopsgatan 16, Åbo

Teologiska annexet byggdes 1833 för assessorn och hovrättsrådet Carl Procopé. Tomten testamenterades till Stiftelsen för Åbo Akademi år 1922 av makarna Jenny och Conrad Spoof. Huset fungerade i början av 1960-talet som studenthem för teologer, senare inreddes det för Teologiska fakultetens behov. Här finns idag ämnet kyrkohistoria.

Tryckerihuset

Biskopsgatan 19, Åbo

Tryckerihuset byggdes 1829-1834 för boktryckaren Christian Johan Ludvig Hjelt. Huset har fungerat som boktryckeri, bl.a. trycktes Åbo Underrättelser i huset ca 1835-1850. Fastigheten testamenterades till stiftelsen 1923 av makarna Ellen och Magnus Dahlström. Under åren har bl.a. musikaliska biblioteket (det blivande Sibeliusmuseet) och de biologiska samlingarna, Donnerska institutet, ämnena religionshistoria, finska och ryska verkat här. Ända fram till 1982 bestod övre våningen av en gårdskarlsbostad, som tillfälligt övertogs av Religionsvetenskapliga institutionen. Byggnaden grundrenoverades 2006-2007 och idag finns här ämnena dogmatik, praktisk teologi och teologisk etik med religionsfilosofi.

Åbo Akademis bibliotek

Domkyrkogatan 2-4, Åbo

Boktornets halva tomt köptes av Stiftelsen för Åbo Akademi år 1918 och den andra hälften mottogs som donation av makarna Jenny och Conrad Spoof år 1922. Boktornet ritades av Erik Bryggman (1935) och Woldemar Baeckman fullföljde utbyggnaden av biblioteket och läsesalsdelen (1958). Boktornet med sina slätrappade fasder, hör till funktionalismens klassiker i vårt land.

Åbo Akademis huvudbyggnad

Domkyrkotorget 3, Åbo

Huset uppfördes under åren 1831-1838 för vågmästaren Johan Christian Trapp enligt ritningar av Charles Bassi. Fastigheten inköptes 1917 av Stiftelsen för Åbo Akademi och här inledde Akademin sin verksamhet 1919. Till en början fick man dela rum med caféer, bagerier, slakterikontor, bokbinderier, Arbetets Vänner m.fl. I byggnaden fanns både administration, bibliotek, och större delen av de tre redan existerande fakulteterna, HF, MNF och SF. Huset har renoverats och byggt om i flera etapper, 2017 gjordes en omfattande förnyelse av ventilationen. Idag finns här allmän universitetsservice, ekonomiservice och kanslers arbetsrum.

Åhuset

Gezeliusgatan 2 a, Åbo

Åhuset uppfördes 1830-1831 för boktryckaren Christian Johan Ludvig Hjelt. Fastigheten inköptes av Stiftelsen för Åbo Akademi 1941. Huset delades in i flera mindre lägenheter och uthyrdes till en början åt privatfamiljer. 1966 inleddes en större ombyggnad för att bereda plats för Statsvetenskapliga fakulteten. Även tyska institutionen och språklaboratoriet har vistats i Åhuset. Huset är grundsanerat 2010-2012 och idag finns här Arbetsforum.