Utbildningsfastigheter - Stiftelsen för Åbo Akademi

Utbildningsfastigheter

En del av våra fastigheter används för undervisning, främst av Åbo Akademi men också av Yrkeshögskolan Novia och Åbo Universitet (TY). En del av dem är allmännyttiga som upplåts till bidragstagare förmånligt eller vederlagsfritt och en del är kommersiella. En del av fastigheterna har kommit som donationer och andra har stiftelsen köpt eller låtit bygga för akademins behov.

Arken

Biskopsgatan 3-5, Åbo

Kvarteret Arken består av 11 separata fabriksbyggnader uppförda åren 1857–2003. Alla de gamla byggnaderna grundsanerades åren 2001–2004. Kvarteret Arken används av Åbo Akademi och här finns bland annat de humanistiska ämnena, centret för språk och kommunikation samt café Arken.

Läs mer

ASA

Fänriksgatan 3, Åbo

ASA-husen byggdes etappvis 1939–1963 för radio-och tv fabriken ASA. Stiftelsen för Åbo Akademi köpte fabrikskomplexet 1974 varefter helheten grundsanerades. Inflyttning till ASA-husen skedde etappvis 1976–1978. Idag finns här bl.a. ASA-biblioteket, ICT-service, Fakultetskansliet för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, institutet för mänskliga rättigheter, institutet för samhällsforskning och Kårkafé ASA.

Gadolinia

Porthansgatan 3-5, Åbo

Stiftelsen för Åbo Akademi lät bygga Gadolinia 1967–1969 för Åbo Akademi enligt ritningar av arkitekterna Woldemar Baeckman och Helmer Löfström. Rivningen av byggnaden som ligger mitt i akademikvarteren inleds 2022.

Geohuset

Akademigatan 1, Åbo

Stiftelsen köpte tomten redan 1917 och huset, som ritades av Erik Bryggman, uppfördes 1949–1951. Huset kallades tidigare för Chemicum och inrymde fram till 1969 alla KTF:s institutioner förutom träkemin. Sedan 2016 delas utrymmena mellan Åbo Akademi och Åbo universitet (geologi och mineralogi) samt ämnet arkeologi från Åbo universitet.

Geologicum

Domkyrkotorget 1, Åbo

Geologicum byggdes 1831–1838 enligt ritningar av P.J. Gylich för handlaren Nils Petter Cajander och kallas därför även för det Cajanderska huset. Tomten köptes av stiftelsen år 1917 och huset renoverades 1920 sedan hyresgäster och butiksinnehavare flyttat ut. Huset användes länge av geologisk-mineralogiska institutionen men efter deras flytt till Geohuset används huset främst av Åbo Akademis specialföreningar.

Handelshögskolan

Henriksgatan 7, Åbo

Tomten inköptes av stiftelsen 1918–1919 och huset byggdes 1962–1963 enligt ritningar av Woldemar Baeckman. Handelshögskolan var verksam i huset till 2016. 2017 flyttade Novias utbildning till sjukskötare, socionom, hälsovårdare, tradenom, samt mastersutbildningarna inom Leadership and Service Design och inom social- och hälsovård.

Juridicum

Biskopsgatan 13, Åbo

Juridicum byggdes åren 1894–1896 för kommerserådet Ernst Dahlström enligt ritningar av Gustaf Nyström. Fastigheten testamenterades till Stiftelsen för Åbo Akademi 1924 och överläts till akademins användning 1930. Den Humanistiska fakulteten inklusive institutionsbiblioteken fanns i huset fram till 2004. Under denna tid kallades byggnade Humanisticum. Fastigheten grundrenoverades pietetsfullt 2004–2005. Här finns idag juristerna samt ämnesföreningen Stadga och Donnerska institutet med Donnerska institutets bibliotek. År 2023 bytte byggnadens namn till Juridicum.

Läs mer

Kosmorama

Nylandsgatan 2, Åbo

Kosmorama byggdes 1900–1902 av konditor J.R. Lehtinen enligt ritningar av Helge Rancken. Tomten inköptes år 1917 av stiftelsen. Huset i hörnet av Tavast- och Nylandsgatan var en del av det stora saluhallskomplexet, som ursprungligen fanns på tomten. När Akademin övertog fastigheten var hela första våningen upptagen av butikslokaler och ett folkkök var inrymt i källaren. Under åren 1919–1921 fanns bl.a. filosofi, litteraturhistoria och historia i övre våningen. Kring år 1920 var också rättsvetenskap, statsvetenskap och konsthistoria tillfälliga inrymda i huset. Här finns idag forskningsservice och stiftelsens fastighetsavdelning.

Theologicum

Biskopsgatan 16, Åbo

Theologicum byggdes 1835–1837 för assessorn och hovrättsrådet Karl Procopé. Tomten testamenterades till Stiftelsen för Åbo Akademi år 1922 av makarna Jenny och Conrad Spoof. Akademin hade tänkt att huset skulle användas av den Humanistiska fakulteten som var trångbodd. 1924 övertogs huset av den nygrundade Teologiska fakulteten. Här finns idag ämnena exegetik samt praktisk teologi.

Läs mer

Teologiska annexet

Biskopsgatan 16, Åbo

Teologiska annexet byggdes 1833 för assessorn och hovrättsrådet Karl Procopé. Tomten testamenterades till Stiftelsen för Åbo Akademi år 1922 av makarna Jenny och Conrad Spoof. Huset fungerade i början av 1960-talet som studenthem för teologer, senare inreddes det för Teologiska fakultetens behov. Här finns idag ämnena systematisk teologi och kyrkohistoria.

Läs mer

Tryckerihuset

Biskopsgatan 19, Åbo

Tryckerihuset byggdes 1829–1834 för boktryckaren Christian Johan Ludvig Hjelt. Huset har fungerat som boktryckeri, bl.a. trycktes Åbo Underrättelser i huset ca 1835–1850. Fastigheten testamenterades till stiftelsen 1923 av makarna Ellen och Magnus Dahlström. Under åren har bl.a. musikaliska biblioteket (blivande Sibeliusmuseum) och de biologiska samlingarna, Donnerska institutet, ämnena religionshistoria, finska och ryska verkat här. Ända fram till 1982 bestod övre våningen av en gårdskarlsbostad, som tillfälligt övertogs av Religionsvetenskapliga institutionen. Byggnaden grundrenoverades 2006–2007 och idag finns här biblioteksverksamhet, psykologer och ekonomifunktioner.

Åbo Akademis bibliotek

Domkyrkogatan 2-4, Åbo

Boktornets halva tomt köptes av Stiftelsen för Åbo Akademi år 1918 och den andra hälften mottogs som donation av makarna Jenny och Conrad Spoof år 1922. Boktornet ritades av Erik Bryggman (1935) och Woldemar Baeckman fullföljde utbyggnaden av biblioteket och läsesalsdelen (1958). Boktornet med sina slätrappade fasder, hör till funktionalismens klassiker i vårt land.

Läs mer

Åbo Akademis huvudbyggnad

Domkyrkotorget 3, Åbo

Huset uppfördes under åren 1831–1838 för vågmästaren Johan Christian Trapp enligt ritningar av Charles Bassi. Fastigheten inköptes 1917 av Stiftelsen för Åbo Akademi och här inledde Akademin sin verksamhet 1919. Till en början fick man dela rum med caféer, bagerier, slakterikontor, bokbinderier, Arbetets Vänner m.fl. I byggnaden fanns administration, bibliotek och större delen av de tre redan existerande fakulteterna, HF, MNF och SF. Huset har renoverats och byggt om i flera etapper, 2017 gjordes en omfattande förnyelse av ventilationen.

Tegelbyggnaden Campus Allegros innergård i kvällsbelysning

Campus Allegro

Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad

Stiftelsen för Åbo Akademi lät uppföra Campus Allegro i hjärtat av Jakobstad år 2010. I kvarteret, som består av byggnader från fyra århundraden, förenas gammalt med nytt samtidigt som kreativitet, konst, kultur och företagsamhet samlas. I kvarteret verkar bland annat Yrkeshögskolan Novia, Centria, Yrkesakademin i Österbotten och Wava-institutet.

Läs mer om Campus Allegro