Organisation - Stiftelsen för Åbo Akademi

Organisation

Operativ verksamhet

Stiftelsens operativa verksamhet leds av en verkställande direktör som benämns skattmästare. Skattmästaren svarar för att verksamheten är i linje med stiftelsens ändamål och för att stiftelsens bokföring är lagenlig och medelförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.

Styrelse

Styrelsen har sju medlemmar som utses av delegationen med en mandattid på tre kalenderår. I styrelsen ska båda könen vara representerade. Styrelsemedlemmarna är medlemmar av delegationen.

Styrelsen sköter förvaltningen av stiftelsen och svarar för att stiftelsens verksamhet organiseras på ett ändamålsenligt sätt för fullgörande av ändamålet. Styrelsen svarar för tillsynen av att stiftelsens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt. Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande för ett kalenderår i gången.

Styrelsen sammanträder i medeltal 7 gånger per år.

Styrelsen 2023

 • EM Niina Bergring
 • Master of Arts Emilie Gardberg, styrelsens vice ordförande
 • FM, verksamhetsledare Martina Harms-Aalto
 • DE Jan Holmberg
 • Advokat, Ulf-Henrik Kull
 • PM, marknadsförings- och kommunikationsdirektör Michael Smirnoff
 • PM Stefan Wallin, styrelsens ordförande
 • Skattmästare Lasse Svens, styrelsens föredragande.
 • Ekonomidirektör Marian Westerlund, styrelsens sekreterare

Delegationen

Stiftelsens för Åbo Akademi delegation består för tillfället av 50 medlemmar. Delegationens medlemmar företräder ett tvärsnitt av det omkringliggande samhället.

Delegationens uppgifter är att bl.a. välja sina medlemmar, utse ordförande och vice ordförande för delegationen, utse styrelsens medlemmar och välja stiftelsens revisorer. Av delegationen valda medlemmar har en mandattid på fem kalenderår.

Medlemmarna som styrelsen för Åbo Akademis Alumner (ÅAA) har utsett har en mandattid på två år.

Till delegationens uppgifter hör bland annat att utse medlemmarna i Stiftelsens för Åbo Akademis styrelse och årligen utse stiftelsens revisorer.

Delegationen sammanträder till ordinarie möten två gånger per år.

Delegationen 2023

 • Ekonomie magister Timo Ketonen, ordförande
 • Regeringsrådet Paulina Tallroth, vice ordförande
 • Skattmästare Lasse Svens, föredragande
 • HR-specialist Linda Sjöholm, sekreterare

Medlemmar – Mandatperiod