Organisation

Operativ verksamhet

Stiftelsens operativa verksamhet leds av en verkställande direktör som benämns skattmästare. Skattmästaren svarar för att verksamheten är i linje med stiftelsens ändamål och för att stiftelsens bokföring är lagenlig och medelförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.

Styrelse

Styrelsen har sju medlemmar som utses av delegationen med en mandattid på tre kalenderår. I styrelsen ska båda könen vara representerade. Styrelsemedlemmarna är medlemmar av delegationen.

Styrelsen sköter förvaltningen av stiftelsen och svarar för att stiftelsens verksamhet organiseras på ett ändamålsenligt sätt för fullgörande av ändamålet. Styrelsen svarar för tillsynen av att stiftelsens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt. Styrelsen väljer inom sig ordförande och viceordförande för ett kalenderår i gången.

Styrelsen sammanträder i medeltal 7 gånger per år. Planerade styrelsemöten år 2021: 26.1, 25.3, 17.5, 1.9, 7.10, 10.11 och 9.12

Styrelsen 2021

 • EM Ebba Dåhli
 • Master of Arts Emilie Gardberg
 • FM, verksamhetsledare Martina Harms-Aalto
 • DE Jan Holmberg
 • EM, företagare Timo Ketonen
 • Advokat, JD Gisela Knuts
 • PM, marknadsförings- och kommunikationsdirektör Michael Smirnoff
 • Skattmästare Lasse Svens, styrelsens föredragande.
 • Ekonomidirektör Marian Westerlund, styrelsens sekreterare

Delegationen

Stiftelsens för Åbo Akademi delegation består för tillfället av 50 medlemmar. Delegationens medlemmar företräder ett tvärsnitt av det omkringliggande samhället.

Delegationens uppgifter är att bl.a. välja sina medlemmar, utse ordförande och vice ordförande för delegationen, utse styrelsens medlemmar och välja stiftelsens revisorer. Av delegationen valda medlemmar har en mandattid på fem kalenderår.

Medlemmarna som styrelsen för Åbo Akademis Alumner (ÅAA) har utsett har en mandattid på två år.

Till delegationens uppgifter hör bland annat att utse medlemmarna i Stiftelsens för Åbo Akademis styrelse och årligen utse stiftelsens revisorer.

Delegationen sammanträder till ordinarie möten två gånger per år. Delegationens ordinarie vårmöte arrangerade 17.5.2021 i Åbo och ordinarie höstmöte i december i Åbo.

Delegationen 2021

 • Kommerserådet Peter Boström, ordförande
 • Regeringsrådet Paulina Tallroth, vice ordförande
 • Skattmästare Lasse Svens, föredragande
 • Ekonomidirektör Marian Westerlund, sekreterare

Medlemmar - Mandatperiod

 • Förvaltningsdirektör Ulla Achrén, 2017-2021
 • Ekonomie magister, jur. kand. Kaj-Gustaf Bergh, 2021-2025
 • Teamledare, politices magister Sandra Bergqvist, 2018-2022
 • Kommerserådet Peter Boström, 2018-2022
 • Ekonomie magister Ebba Dåhli, 2021-2025
 • Senior Solutions Consultant Sara Eklund, 2018-2022
 • Filosofie doktor Agneta Eriksson-Granskog, 2019-2023
 • Teknologiedoktor Heidi Fagerholm, 2017-2021
 • Diplomingenjör Lars Fagerholm, 2020-2024
 • Politices magister Riina Forsman, 2019-2023
 • Ekonomie magister Martin Forss 2021-2025
 • Diplomingenjör Christian Fredriksson, 2019-2023
 • Ekonomie magister Christel von Frenckell-Ramberg, 2021-2025
 • Diplomingenjör Leif Frilund, 2017-2021
 • Master of Arts Emilie Gardberg, 2018-2022
 • Teknologie doktor Lars Gädda, 2019-2023
 • Filosofie magister Martina Harms-Aalto, 2017- 2021
 • VD Roger Holm, 2019-2023
 • Diplomekonom Jan Holmberg, 2020-2024
 • Teknologiedoktor Mikko Hupa, 2018-2022
 • PM Anna-Maria Karf (ÅAA), 2021-2022
 • Entreprenör och placerare, ekonomie magister Timo Ketonen, 2019-2023
 • Politices magister Torbjörn Kevin, 2018-2022
 • Juris doktor Gisela Knuts, 2017-2021
 • Politices magister Susanna Korpivaara, 2020-2024
 • Diplomekonom Johan Kronberg, 2019-2023
 • Landshövding Peter Lindbäck, 2017-2021
 • Ph. D. (Tech.) Lars Peter Lindfors, 2020-2024
 • Politices magister Linda Lindholm, 2019-2023
 • Kommerserådet Folke Lindström, 2020- 2024
 • Senior Advisor Jan Lång, 2021-2025
 • Politices och filosofie magister Katja Långvik (ÅAA) 2021-2022
 • Professor Jorma Mattinen, 2017-2021
 • Diplomingenjör Pia Nilsson, 2021-2025
 • VD, ekon. kand. Carl Pettersson, 2019-2023
 • Politices magister Marcus Rantala, 2017-2021
 • Politices magister Lena Skogberg, 2019-2023
 • Politices magister Michael Smirnoff, 2020-2024
 • Professor Marianne Stenius, 2019-2023
 • Riksdagsman, EM, JM Joakim Strand, 2018-2022
 • Ekonomie magister Lasse Svens, 2017-2021
 • Regeringsrådet Paulina Tallroth, 2017- 2021
 • Vicehäradshövding Astrid Thors, 2018-2022
 • Politices doktor Teija Tiilikainen, 2019-2023
 • Diplomingenjör Jaana Tuominen 2021-2025
 • Politices magister Stefan Wallin, 2019-2023
 • Politices magister Marina von Weissenberg, 2018-2022
 • Företagare Peter Vesterbacka, 2018-2022
 • Vicehäradshövding Stefan Wikman, 2019-2023
 • Filosofie doktor Lilian Wikström, 2020-2024