Hållbarhet är en del av stiftelsens DNA - Stiftelsen för Åbo Akademi
Forskning

Hållbarhet är en del av stiftelsens DNA

Stiftelsen för Åbo Akademi jobbar för en mera hållbar och bättre framtid, vilket bland annat tar sig uttryck i en transparent och miljövänlig verksamhet. Samtidigt strävar stiftelsen aktivt efter att leva upp till de värderingar man vill värna om.

Hållbarhetsfrågor har alltid varit en del av stiftelsens DNA, säger Lasse Svens, skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi.

Vad Svens anspelar på är stiftelsens 106 år av verksamhet – och att det i sig är ett bevis på att hållbarhetstänket har varit en del av arbetet sedan grundandet år 1917. Hade Stiftelsens för Åbo Akademi beslutsfattande varit kortsiktigt och inte inriktat på hållbarhet skulle man inte i mer än ett sekel ha kunnat förvalta och öka det kapital man anförtrotts.

– Hållbarheten är ingen separat ö i vår verksamhet, utan en del i allt vi engagerar oss i, säger Svens.

Stödet till Åbo Akademi

Stiftelsen kom till för att grunda och upprätthålla en högskola i Åbo med svenska som undervisningsspråk. Under åren har stiftelsen fått donationer till över 400 fonder, som i regel stipulerar att fondens avkastning ska användas för att stödja Åbo Akademi.

– Men också vidare: vi ska vara aktiva i byggandet av en mera hållbar värld. Samhällsansvar har alltid varit en av hörnstenarna i stiftelsens verksamhet. Donatorerna litade och litar på att vi ska använda dessa medel ansvarsfullt, säger Svens.

Stiftelsen för Åbo Akademi stöder utbildning och forskning vid Åbo Akademi med direkta projektfinansieringar, stipendier, utrymmen och utrustning. Men hur beslutar man vid stiftelsen vilken forskning man finansierar?

– Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi samt även i övrigt stödja och främja finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning. Många av de donationer som stiftelsen fått under åren har rätt klara direktiv om hur donationsmedlen skall riktas, vilket styr hur medlen används. Användningen av sådana testamenterade medel som inte riktats till ett specifikt ändamål struktureras i nära samarbete med Åbo Akademi. Till exempel den långsiktiga satsningen på marinbiologin samt spetsforskningssatsningarna, stiftelsens 100 års gåva till Åbo Akademi, hör till den här kategorin.

– Under de senaste åren har vi jobbat en hel del med att skapa transparenta processer för utlysningen, uppföljningen och evalueringen av våra bidrag för att konkret få fram samhällsnyttan och genomslagskraften i vår verksamhet. Vi vill kunna visa att de medel vi förvaltar fördelas på ett sakkunnigt sätt och används ansvarsfullt för de ändamål och i den anda som våra donatorer önskat. Den här professionaliteten är starkt kopplad till god förvaltning av stiftelser, ett område där vi har en hög ambitionsnivå.     

Hållbar fastighetsförvaltning

För att säkerställa att Åbo Akademi kan sköta sitt uppdrag ser stiftelsen till att ansvarsfullt förvalta de fastigheter universitetet verkar i. Stiftelsen äger och förvaltar även kommersiella byggnader.

Förvaltandet av fastigheter är mer än att se till att byggnaderna hålls i gott skick. För stiftelsen handlar det också om att ge gamla byggnader nya användningsområden och ett fortsatt liv. Se till exempel på de renoveringar som gjorts av Arken och Asa-huset i Åbo eller Academill i Vasa.

– Hållbarhet kan även innebära att bygga nytt när det behövs. I det pågående bygget vid Biskopsgatan i Åbo, där byggnaden Astra tar form, utgår man från att huset ska hålla i minst hundra år. Byggnaden konstrueras även så att den går att anpassa för olika framtida användare.

Svens tillägger att byggnaderna alltid ska fungera i stadsbilden och vara anpassade för sin tid.

Långsiktighet som mål

Stiftelsen placerar långsiktigt. Avkastningen på kapitalet gör det möjligt för stiftelsen att uppfylla sitt syfte och utveckla sin verksamhet.

– Det är viktigt för oss att vara aktiva och ansvarsfulla ägare. Vi utgår till exempel från att de bolag och fonder vi investerar i uppfyller ESG-kriterierna, säger Svens.

ESG står för Environmental, Social och Governance, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning eller förvaltning. Det är en uppsättning rekommendationer som presenterats av Förenta Nationerna för att uppmuntra ansvarstagande bland företag. Under de senaste åren har hållbarhet, och då särskilt ur miljösynpunkt, betonats.

– Sett i det stora perspektivet är vi här i en nanosekund, säger Svens. Den tid jag får vara med i förvaltandet av stiftelsen är bara ett ögonblick i dess långa historia. Vår strävan är att utveckla stiftelsen och föra vidare arvet till kommande generationer. Det kräver långsiktighet och hållbart tänkande – något stiftelsen sysslat med redan från start.

Lasse Svens

Text: Marcus Prest
Illustration: Maija Hurme
Bild: Jussi Vierimaa