Kapitalförvaltning - Stiftelsen för Åbo Akademi

Kapitalförvaltning

Stiftelsens kapitalförvaltning är koncentrerad till tre huvudområden:

  • aktier
  • fastigheter
  • räntebärande instrument

Aktie- och ränteplaceringar görs huvudsakligen genom direkta investeringar i noterade finska och svenska aktier och företagsobligationer. Fastighetsplaceringar görs som direktinvesteringar i fastigheter eller som placeringar i fastighets- och bostadsbolag.

Stiftelsen för Åbo Akademi har som uppgift att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi såsom ett i Åbo stad verksamt svenskspråkigt universitet samt att även i övrigt stödja och främja finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning. Stiftelsens förmögenhet bör förvaltas på ett sätt som dels genererar ett kassaflöde och upprätthåller en likviditet som säkerställer årliga utbetalningar i enlighet med ovan nämnda uppgift, dels matchar inflationen vad kapitalets förkovran beträffar så att utbetalningarnas köpkraft långt in i framtiden kan tryggas.

Stiftelsens styrelse har fastställt en strategisk real avkastningsmålsättning om 4 % per år.

Ansvarsfulla placeringar

Stiftelsen vill vara ägare i bolag som eftersträvar en hållbar och lönsam tillväxt. Vid varje placeringsbeslut beaktas förutom finansiella faktorer även faktorer såsom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. I praktiken betyder det att ESG-frågor är en integrerad del av stiftelsens placeringsprocess.

Placeringar görs i finska och svenska bolag. Nordiska bolag är föregångare inom ESG, och brukar få de högsta poängen i en internationell jämförelse. Empiriska undersökningar visar att bolag som presterar bra inom ESG (hög rating) har en lägre operativ risk och avkastar på lång sikt bättre än bolag med låg rating. ESG är en megatrend inom finanssektorn vilket kommer att gynna nordiska bolag i framtiden, i ännu högre grad än tidigare. Cirka 70 % av stiftelsens direkta placeringar i aktier har en officiell rating (MSCI), och den genomsnittliga ratingen är AA, vilket är den näst högsta nivån.

Stiftelsen är en ansvarsfull och aktiv ägare. Stiftelsen bär sitt ansvar för en välfungerande och effektiv kapitalmarknad – stiftelsen föredrar aktiv förvaltning över passiva indexprodukter. Runt 90 % av aktieplaceringarna är direkta placeringar och placeringsbesluten baserar sig på fundamentalanalys. Med kortsiktiga prisförändringar spekuleras inte. Stiftelsen är dessutom en betydande ägare i de flesta av bolagen i portföljen. Vi vet vad vi äger och kan verkligen påverka, i första hand genom att träffa bolagsledningen och behandla hållbarhetsfrågor vid sidan om finansiella frågor. Om det dyker upp ESG-relaterade problem reagerar vi snabbt vid behov. Alternativen är en dialog med bolagsledningen, samarbete med andra aktieägare, deltagande och röstning vid bolagsstämmor och i sista hand att sälja bort innehavet om problemet/problemen inte åtgärdas.

Koncernstrukturen

Stiftelsekoncernen omfattar dotterbolagen Ståfast Oy Ab, Fastighets Ab Gripen och Agora Aboike Oy Ab (alla med ägarandel 100 %), Fastighets Ab Allegro i Jakobstad (86,0 %), Fastighets Ab Slottsfastigheten (79,9 %), Bostads Ab Vesta i Åbo (82,1 %),  ÅU Media Ab (82,3 %), intressebolagen Fastighets Ab Thalia (35,7 %) Kauppakeskus Hansa GP Oy (34,5 %) och Kauppakeskus Hansa Ky (34,5 %).