Kapitalförvaltning

Stiftelsens kapitalförvaltning är koncentrerad till tre huvudområden:

  • aktier
  • fastigheter
  • räntebärande instrument

Aktie- och ränteplaceringar görs huvudsakligen genom direkta investeringar i noterade finska och svenska aktier och företagsobligationer. Fastighetsplaceringar görs som direktinvesteringar i fastigheter eller som placeringar i fastighets- och bostadsbolag.

Stiftelsen för Åbo Akademi har som uppgift att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi såsom ett i Åbo stad verksamt svenskspråkigt universitet samt att även i övrigt stödja och främja finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning. Stiftelsens förmögenhet bör förvaltas på ett sätt som dels genererar ett kassaflöde och upprätthåller en likviditet som säkerställer årliga utbetalningar i enlighet med ovan nämnda uppgift, dels matchar inflationen vad kapitalets förkovran beträffar så att utbetalningarnas köpkraft långt in i framtiden kan tryggas.

Stiftelsens styrelse har fastställt en strategisk real avkastningsmålsättning om 4 % per år.

Koncernstrukturen

Stiftelsekoncernen omfattar dotterbolagen Ståfast Oy Ab, Fastighets Ab Gripen och Agora Aboike Oy Ab (alla med ägarandel 100 %), Fastighets Ab Allegro i Jakobstad (86,0 %), Fastighets Ab Slottsfastigheten (79,9 %), Bostads Ab Vesta i Åbo (82,1 %),  ÅU Media Ab (82,3 %), intressebolagen Fastighets Ab Thalia (35,7 %) Kauppakeskus Hansa GP Oy (34,5 %) och Kauppakeskus Hansa Ky (34,5 %).