Donnerska institutet - Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Donnerska institutet

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning (DI) är ett privat forskningsinstitut i anslutning till Stiftelsen för Åbo Akademi.

DI grundades år 1959 tack vare en donation av makarna Uno och Olly Donner. Deras vision var att bygga upp ett institut som på ”strängt vetenskaplig grund” understöder och bedriver forskning kring religion och kultur: främst kring mysteriereligioner och esoterism men också kring samtida frågor och fenomen inom religion, filosofi, vetenskap, konst och litteratur – hela den ”andliga kulturens historia”. DI verkar därför inom religionsforskningen i bred bemärkelse och inkluderar även övriga kulturvetenskapliga ämnen i sitt fokus.

DI:s verksamhet två huvudområden: forskning och biblioteksverksamhet. DI:s forskningsbibliotek är det största på sitt område i Norden och är öppet för allmänheten. Forskningen inriktas på området religion i bred bemärkelse. Återkommande verksamhetsformer är symposier, konst- och vetenskapsevenemanget Aboagora, rundabordskonferenser, publikationer (open access), forskarstipendier och pris, stöd till symposier och evenemang samt upprätthållande av internationella nätverk på institutets forskningsområden.

Föreståndare för Donnerska institutet är docent Ruth Illman, tfn 050 517 5917.

Institutet verkar i Humanisticum, Biskospgatan 13, Åbo.

Läs mer om Donnerska institutet här.