Att donera - Stiftelsen för Åbo Akademi

Att donera

En donation till Stiftelsen för Åbo Akademi är en satsning på framtiden

Stiftelsen för Åbo Akademi grundades år 1917 med en donation av 35 privatpersoner. Drygt hundra år senare äger och förvaltar vi drygt 400 fonder som tillkommit genom testamenten eller andra donationer.

Vi understöder Åbo Akademi årligen med ca 15 miljoner euro, utbetalar ca 2 miljoner euro i stipendier till grundexamensstuderande och forskare samt utdelar ca 1,5 miljoner euro i övriga bidrag och understöd. Dessutom upprätthåller vi Donnerska institutet för religions- och kulturhistorisk forskning.

Vi främjar finlandssvenskt kulturarbete bl.a. genom att upprätthålla museerna Ett Hem och Sibeliusmuseum samt konstnärshemmet Casa Haartman i Nådendal. Tack vare donationer äger Stiftelsen för Åbo Akademi de utrymmen i Finlands äldsta teaterbyggnad som Åbo Svenska Teater verkar i.

Allt detta är möjligt tack vare de donationer vi fått under våra över hundra verksamhetsår.

Bidra till att skapa framtid!

Vi tar med tacksamhet emot donationer från enskilda personer, institutioner, organisationer och företag.

Donationen kan inbetalas som ett allmänt understöd, vilket vi använder i enlighet med vårt i stadgarna definierade ändamål. Donatorn kan också rikta sin donation till en specifik verksamhet eller ett specifikt syfte inom detta ändamål. Av donationen kan också bildas en ny fond, vars syfte faller inom ramen för stiftelsens allmännyttiga verksamhet.

Vill du veta mera? Kontakta ekonomidirektör Marian Westerlund, tfn 040 7510 797, marian.westerlund(at)stiftelsenabo.fi

Bankkonton 

Nordea Bank Finland Abp, FI12 2057 1800 0200 55, NDEAFIHH

Aktia Bank Abp, FI57 4055 4020 0013 74, HELSFIHH

Danske Bank Abp, FI23 8200 4710 3324 72, DABAFIHH

Ange i meddelandefältet vid inbetalningen:

”Allmänt understöd”, eller

”Donation för (ändamål)”, eller

”Donation till (fond)”

Insamlingstillstånd i Finland

Tillståndshavaren

Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Beviljaren av tillståndet

Polisstyrelsen

Tillståndets nummer och –datum

RA/2020/1534 1.12.2020

Beviljad startdag för insamlingen

2.1.2021

Området för anordnandet av insamlingen

Hela landet utom Åland

Insamlingstillstånd på Åland

Sökande

Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Tillståndets nummer och –datum

ÅLR2023/6468/24.8.2023

Giltighetstid och -område

1.9.2023-31.8.2024 landskapet Åland

Användningsändamålet för de insamlade medlen

De insamlade medlen används eller fonderas i enlighet med donators önskemål för de i stiftelsens stadgar definierade allmännyttiga ändamålen (bidrag till Åbo Akademi, stipendier och understöd, bidrag till Donnerska institutet, bidrag för den museala verksamheten, understöd för finlandssvenskt kulturarbete).

Syfte

Till i stiftelsens stadgar definierade allmännyttiga verksamhet. Stiftelsens syfte är att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi samt att även i övrigt stödja och främja finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning.

Insamlingssätt

Genom brev, internet, sociala medier samt tidningsreklam.

Stiftelsen som gåvomottagare

Stiftelsen för Åbo Akademi är inte skattskyldig för arv eller gåva.

Donators rätt till avdrag i beskattningen

Skatteförvaltningen har namngivit Stiftelsen för Åbo Akademi som mottagare av en vid statsbeskattningen avdragbar donation. Samfund, som har gjort en penningdonation på minst 850 euro och högst 50 000 euro till stiftelsen, får avdra donationen från sin inkomst vid beskattningen, förutsatt att stiftelsen använder donationen för att understöda vetenskap. Privatpersoner har tillsvidare inte rätt avdra donationer i sin beskattning.