Hederspris - Stiftelsen för Åbo Akademi

Hederspris

Vi delar årligen ut tre hederspris; Per Brahe-priset, Ralf Törngren-priset samt Donnerska institutets pris för framstående religionsforskning. Freja-priset delas ut vartannat år.

Per Brahe-priset

Stiftelsen för Åbo Akademi har sedan 1987 utdelat ett Per Brahe-pris åt en lovande forskare vid Åbo Akademi, vars fortsatta nära anknytning till akademin har ansetts särskilt värdefull. Priset har hittills delats ut åt 42 personer. Prisnomineringar begärs av Åbo Akademis rektor och dekaner. Mottagaren utses av stiftelsens styrelse på förslag av en extern prisnämnd bestående av tre forskare från olika forskningsområden. Medlemmarna i prisnämnden är TkD Saara Inkinen (expert inom innovation och teknologiöverföring, egenföretagare), ED Nina Kivinen (docent, universitetslektor i industriell ekonomi vid Uppsala universitet) och FD Tuomas Martikainen (rektor, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet [-31.7.2024]; professor i religionsvetenskap, Åbo universitet [1.8.2024-]). Priset överräcks vid delegationens ordinarie höstmöte i december. Prissumman uppgår till 15 000 euro.

Följande kriterier gäller för Per Brahe-priset:

  • Priset delas företrädesvis ut till en i karriärålder yngre forskare (2–7 år efter disputation).
  • Forskare som skapat starka internationella nätverk eller samarbetsformer som stöder akademins internationalisering och aktivt avancerat i sin forskarkarriär ges prioritet.

Per Brahe-prismottagare

Ralf Törngren-priset

Ralf Törngren (1899-1961) var skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi 1931-1948 och bland annat riksdagsledamot för Svenska folkpartiet samt social-, finans-, utrikes- och statsminister samt partiets ordförande. Han var också lärare i nationalekonomi, hedersdoktor vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi och aktiv inom kommunalpolitiken i Åbo.

För att hedra Ralf Törngrens insatser för Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Åbo Akademis studentkår instiftade Stiftelsen för Åbo Akademi år 2001 ett Ralf Törngren-pris. Prissumman uppgår till 7 000 euro och priset utdelas till studerande vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier gjort en väsentlig insats för utvecklandet av Åbo Akademi eller dess studentkår. Prisnomineringar begärs av Åbo Akademis rektor och dekaner samt av Åbo Akademis studentkår. Mottagaren utses av stiftelsens styrelse på förslag av en extern prisnämnd bestående av tre medlemmar av stiftelsens delegation. Medlemmarna i prisnämnden är PM Riina Forsman, professor Jorma Mattinen och vicehäradshövding Astrid Thors. Priset överräcks vid delegationens vårmöte.

Ralf Törngren-prismottagare

Freja-priset

Stiftelsen för Åbo Akademi skapar framtid genom att understöda vetenskaplig forskning, konst och kultur. Freja är fruktbarhetens gudinna i den nordiska mytologin men har också förmågan att se in i framtiden. Personen eller personerna som tilldelas Freja-priset har på ett betydelsefullt sätt bidragit till sitt konstfält i regionen Åboland, företrädesvis på svenska, och förutses därtill ha en lovande framtid inom branschen. Freja-priset delas ut vartannat år, antingen som tävling eller som erkännande. Med kultur avses konst i bred bemärkelse, såsom bildkonst, teaterkonst, ordkonst, arkitektur och musik. Vinnaren eller vinnarna av Freja-priset utses av en prisnämnd vars sammansättning bestäms enligt vilken konstgren som är föremål för priset.

Första gången delas priset ut som ett kompositionspris våren 2022. Prissumman på 15 000 euro kan enligt juryns önskemål delas mellan flera mottagare.

Freja-prismottagare

Dahlström Eminentia

Priset Dahlström Eminentia tilldelas vart tredje år till en i Åboregionen verksam konstnär för förtjänstfullt konstnärligt livsverk. Priset delas ut till konstnärer aktiva inom måleriets, skulpturens, teckningskonstens eller fotokonstens område. Priset, som delas ut ur Ellen och Magnus Dahlströms fond som förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi, hedrar och fortsätter Ellen och Magnus Dahlströms arv som exceptionellt betydande mecenater för konst och vetenskap i Åbo. Priset delas ut i samarbete med Konstföreningen i Åbo r.f. – Turun Taideyhdistys ry, som förvaltar Åbo konstmuseum. Prissumman är 15 000 euro.

Dahlström Eminentia-prismottagare

Donnerska institutets pris för framstående religionsforskning

Donnerska institutet delar sedan år 2010 årligen ut ett pris för framstående religionsforskning vid ett nordiskt universitet. Priset är avsett för en forskare vars forskning inriktar sig på området religion i bred mening, för en betydelsefull och relativt nypublicerad monografi, antologi eller artikel, i tryckt eller digital form. Forskningen bör vara utförd vid ett nordiskt universitet. Prisets beredningsnämnd utgörs av Donnerska institutets styrelse. Prissumman är 5000 €.

Se tidigare pristagare på Donnerska institutets webbplats.


Elias Tillandz-priset

Elias Tillandz-priset delas årligen ut till bästa vetenskapliga artikel vid Biocity Turku. BioCity Turkus vetenskapliga råd väljer mottagarna av det årligen återkommande Tillandz-priset på förslag av forskarkåren.

Publikationspriset har fått sitt namn efter Elias Tillandz (1640–1693) som var professor vid Akademien i Åbo. Tillandz införde de empiriska vetenskaperna i Finland och han publicerade den första vetenskapliga artikeln i Åbo.

I priset ingår ett stipendium med ekonomiskt stöd av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Läs mer om Elias Tillandz-priset.