Nya medlemmar i Stiftelsens för Åbo Akademi delegation och styrelse - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Pressmeddelanden

Nya medlemmar i Stiftelsens för Åbo Akademi delegation och styrelse

Vid Stiftelsens för Åbo Akademi delegationsmöte den 14 december 2022 valdes politices magister Mikael Antell, ekonomie magister Niina Bergring, advokat Ulf-Henrik Kull och ekonomie magister Laura Langh-Lagerlöf till nya delegationsmedlemmar för perioden 1.1.2023–31.12.2027. Till medlemmar i delegationen återvaldes riksdagsledamot Sandra Bergqvist, Senior Solutions Consultant Sara Eklund, Master of Arts Emilie Gardberg, riksdagsledamot Joakim Strand, vicehäradshövding Astrid Thors och företagare Peter Vesterbacka för perioden 2023–2027. Åbo Akademis Alumner rf har utsett politices och filosofie magister Katja Långvik och ekonomie magister Lasse Mäki-Hokkonen som sina representanter för perioden 2023–2024. 

Till ordförande för delegationen för år 2023 valdes ekonomie magister Timo Ketonen och till vice ordförande valdes regeringsrådet Paulina Tallroth. 

Delegationen har högst 50 medlemmar och sammanträder två gånger per år. Till delegationens uppgifter hör bland annat att utse medlemmarna i Stiftelsens för Åbo Akademis styrelse samt att årligen utse stiftelsens revisorer. Till revisorer för år 2023 valdes Partner, CGR-revisor Juha-Pekka Mylén och CGR-revisor Henry Maarala. Till revisorssuppleanter valdes revisorssamfundet KPMG Oy Ab och Partner, CGR-revisor Marcus Tötterman. 

Till nya medlemmar i styrelsen för Stiftelsen för Åbo Akademi valdes för perioden 1.1.2023–31.12.2025 ekonomie magister Niina Bergring, advokat Ulf-Henrik Kull och politices magister Stefan Wallin. Diplomekonom Jan Holmberg återvaldes till medlem i styrelsen för perioden 1.1.2023–31.12.2025. Övriga styrelsemedlemmar är Master of Arts Emilie Gardberg, filosofie magister Martina Harms-Aalto och politices magister Michael Smirnoff.  

Den nya styrelsen har meddelat att avsikten är att bland sig välja Stefan Wallin till styrelseordförande för år 2023. 

Delegationens ordförande Peter Boström tackade de avgående delegationsmedlemmarna teknologie doktor Mikko Hupa, politices magister Torbjörn Kevin och politices magister Marina von Weissenberg samt avgående styrelseordförande juris doktor Gisela Knuts för deras engagemang Stiftelsen för Åbo Akademi till fromma. Knuts fortsätter som medlem i delegationen. 

Styrelsen tilldelade kommerserådet Peter Boström akademimedaljen i silver för hans mångåriga värdefulla insats för Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse och delegation. 

 
Tilläggsuppgifter: 
Skattmästare Lasse Svens 
Stiftelsen för Åbo Akademi 
Tfn 050 0562 945  
lasse.svens@stiftelsenabo.fi