Omaisuudenhoito - Stiftelsen för Åbo Akademi

Omaisuudenhoito

Säätiön sijoitustoiminta keskittyy kolmeen pääosa-alueeseen:

  • osakeomistukset
  • kiinteistöt
  • korkosijoitukset

Kiinteistösijoitukset tehdään suorina sijoituksina kiinteistöihin tai sijoituksina kiinteistö- ja asunto-yhtiöihin. Osake- ja korkosijoitukset tehdään pääasiassa suorina sijoituksina pörssinoteerattuihin suomalaisiin ja ruotsalaisiin osakkeisiin ja yrityslainoihin.

Åbo Akademin säätiön tehtävänä on osallistua taloudellisesti Turussa toimivan ruotsinkielisen yliopiston, Åbo Akademin, toiminnan ylläpitoon sekä muutoinkin tukea ja edistää suomenruotsalaista kulttuurityötä, erityisesti tieteellistä tutkimusta. Säätiön omaisuutta on hallinnoitava niin, että se tuottaa kassavirtaa ja ylläpitää maksuvalmiutta, jonka ansiosta yllä mainitun tehtävän mukaiset, vuotuiset kustannukset pystytään hoitamaan, mutta samalla myös kasvaa suojassa inflaatiolta niin, että kustannuksista pystytään huolehtimaan myös pitkällä tulevaisuudessa.

Säätiön hallitus on vahvistanut strategiseksi tavoitteeksi 4 %:n reaalisen vuosituoton.

Vastuullisia sijoituksia

Säätiö haluaa omistaa vain yhtiöitä, jotka tavoittelevat kestävää sekä kannattavaa kasvua. Huomioimme jokaisessa sijoituspäätöksessämme taloudellisten tekijöiden lisäksi myös ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapa-asioihin liittyvät tekijät. ESG-asiat ovat siis integroitu osa säätiön sijoitusprosessia.

Säätiön sijoituksia tehdään pääasiassa suomalaisiin sekä ruotsalaisiin yhtiöihin. Pohjoismaiset yhtiöt ovat edelläkävijöitä ESG-asioissa ja saavat suurinta tunnustusta kansainvälisessä vertailussa. Empiiriset tutkimukset osoittavat, että ESG-asiansa hyvin hoitavissa yhtiöissä myös operatiiviset riskit ovat matalampia ja ne tuottavat pidemmällä aikavälillä paremmin kuin heikomman ESG-luokituksen saavat yhtiöt. ESG on finanssialaa mullistava megatrendi, josta pohjoismaiset yhtiöt tulevat hyötymään myös tulevaisuudessa, jopa aiempaa enemmän. Noin 70%:lla säätiön suorista osakesijoituksista on virallinen ESG-luokitus (MSCI) keskimääräisen luokituksen ollessa AA, joka on arvosteluasteikon toiseksi korkein luokitus. Säätiö on vastuullinen ja aktiivinen omistaja.

Säätiö kantaa oman vastuunsa hyvin toimivasta sekä tehokkaasta pääomamarkkinasta – säätiö suosii aktiivista pääoman allokointia passiivisten sijoitustuotteiden sijaan. Noin 90% säätiön osakesijoituksista on suoria sijoituksia sijoituspäätösten perustuessa fundamenttianalyysiin. Spekulointia lyhytaikaisilla hinta muutoksilla ei harrasteta. Säätiö on lisäksi kokoluokaltaan merkittävä omistaja suurimmassa osassa salkkuyhtiöitään. Tunnemme omistuksemme tarkkaan ja pystymme vaikuttamaan tosiasiallisesti, ensisijassa yritysjohtoa tapaamalla ja käsittelemällä vastuullisuuskysymyksiä taloudellisten kysymysten ohella. Mikäli ESG-ongelmia ilmenee reagoimme nopeasti. Vaihtoehtojamme ovat keskustelu yritysjohdon kanssa, yhteistyö muiden omistajien kanssa, osallistuminen ja äänestäminen yhtiökokouksissa sekä viime kädessä omistuksen myyminen mikäli ongelma tai ongelmat eivät muuten korjaannu.