Strategi, vision och värderingar - Stiftelsen för Åbo Akademi

Strategi, vision och värderingar

Vår strategi i korthet

  • Stiftelsen för Åbo Akademi bedriver en hållbar och långsiktig placeringsverksamhet och delar därför endast ut bidrag som den långsiktiga avkastningen på placeringarna möjliggör. Stiftelsen skapar förutsättningar för att upprätthålla Åbo Akademi som ett livskraftigt universitet även för kommande generationer.
  • Stiftelsen för Åbo Akademi är en ansvarsfull aktör både på placeringsmarknaden och i Åbo stadsbild. Stiftelsen upprätthåller byggnader av kulturhistoriskt värde med klimatsmarta lösningar och strävar efter att de är kolneutrala år 2025. Principer för hållbar utveckling används i bedömningen av placeringsobjekt och stiftelsen placerar endast i företag med hållbara värderingar.
  • Stiftelsen för Åbo Akademi är en möjliggörare för det svenska i Finland. Genom sitt stöd till Åbo Akademi, vetenskaplig forskning, museal och kulturbärande verksamhet möjliggör stiftelsen bred bildning i samhället.

Vårt strategiska syfte 2025

Stiftelsen för Åbo Akademi skapar förutsättningar för att upprätthålla Åbo Akademi som ett livskraftigt, finländskt, svenskspråkigt universitet i Åbo och Österbotten, även för kommande generationer.

Stiftelsens strategiska syfte är att stärka Åbo Akademis ekonomiska, vetenskapliga och samhälleliga verksamhetsförutsättningar i Åbo, Finland och Norden. Som en ansvarsfull förvaltare och utvecklare av de kulturarv som donerats till stiftelsen stärker stiftelsen forskningen, kulturen och det svenska i Finland samt stadsmiljön kring Åbo Akademi.

Vår vision 2025

Som strategisk partner till Åbo Akademi är Stiftelsen för Åbo Akademi en garant för akademins utbildning och forskning både gällande mångfald och kvalitet. Åbo Akademi och dess campus attraherar över språkgränserna och utgör ett värdefullt och livskraftigt hjärta för både Åbo och Vasa.

Stiftelsen är en ansedd och ansvarsfull möjliggörare och upprätthållare av forskning och kultur, och en uppskattad strategisk partner i utvecklandet av kulturen och stadsbilden i Åbo.

Tack vare en framgångsrik, modern och hållbar stiftelse- och portföljförvaltning är stiftelsen en vägvisare inom stiftelsevärlden och en attraktiv förvaltare av donationer.

Våra värderingar

Samhällsansvar
Öppenhet
Hållbarhet
Kvalitet

Exempel på hur våra värderingar syns i vardagen

Samhällsansvar

I samhället arbetar stiftelsen över språkgränserna och är en kulturbevarande och framtidsskapande aktör där hållbarhet genomsyrar hela verksamheten. Stiftelsen upprätthåller byggnader av kulturhistoriskt värde och stöder kulturbevarande verksamhet för framtida generationer. Genom sitt stöd till Åbo Akademi, vetenskaplig forskning och museal verksamhet möjliggör stiftelsen bred bildning i samhället.

Stiftelsen finansierar ändamål som har en positiv samhällspåverkan i enlighet med vårt syfte och våra värderingar. Alla bidragsmottagare bemöts enligt samma principer och krav.

Öppenhet

Vår verksamhet bygger på gåvor och testamenten. Stiftelsen kan hållbart och långsiktigt förvalta donatorernas arv i enlighet med donatorns önskemål. Genom att öppet kommunicera om den goda förvaltningen och vad som möjliggörs med donationerna stärker vi bilden av stiftelsen som en värdig mottagare av framtida donationer.

Stiftelsen kommunicerar öppet och tydligt vilka medel som är lediganslagna, hur medlen söks, enligt vilka kriterier och till vem understöden beviljas. Bidragens genomslagskraft undersöks och resultaten kommuniceras tydligt.

Hållbarhet

Stiftelsen bedriver professionell och långsiktig kapitalförvaltning och kommunicerar öppet om sin placeringsstrategi. En hög kvalitet på kapitalförvaltningen möjliggör en god och stabil avkastning från år till år. Principer för hållbar utveckling iakttas genom att tillämpa ESG-kriterier (Environmental, Social and Governance) i bedömningen av placeringsobjekt och stiftelsen placerar endast i företag med hållbara värderingar. I fastighetsförvaltningen tas byggnadernas hela livscykel i beaktande. Stiftelsen arbetar i enlighet med Åbo stads mål om att vara kolneutralt 2029.

Kvalitet

Stiftelsen för Åbo Akademi är en ansedd och ansvarsfull upprätthållare av forskning och kultur, en uppskattad strategisk partner, en vägvisare i stiftelsevärlden och en attraktiv förvaltare av donationer. Hela verksamheten genomsyras av kvalitet, för att säkra att vi uppfyller vårt syfte. Kapitalförvaltningen möjliggör en god och stabil avkastning. Stiftelsen är en vägvisare inom god förvaltning och arbetar transparent med sina moderna och effektiva processer. En stor uppskattning visas gentemot personalen som är aktivt inkluderad i stiftelsens utveckling. Personalens välmående och välbefinnande i arbetet är en prioritet och personalen ges goda möjligheter till fortbildning och livslångt lärande.