H.W. Donners forskningsfond - Stiftelsen för Åbo Akademi sr

H.W. Donners forskningsfond

För engelska språket och litteraturens framtid

Professor H.W. Donner lät sin passion för engelska språket och litteraturen leva vidare genom Stiftelsen för Åbo Akademi. Idag tilldelas studerande, forskare och lärare inom ämnet engelska språket och litteraturen vid ÅA stipendier ur H.W. Donners fond.

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar H.W. Donners forskningsfond och har en representant i fondens nämnd. Medel delas ut i form av stipendier, projektfinansiering, resebidrag och övriga bidrag för studerande, personal och forskare i engelska språket och litteraturen. Doktorandstipendier kan i andra hand även riktas till forskning i övriga humanistiska ämnen som innehåller en vistelse i ett engelskspråkigt land. Fondbidragen förordas av en nämnd som består av dekanen för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT) vid Åbo Akademi, prorektor för forskning, direktören för forskning och utbildning samt stiftelsens forskningskoordinator. Som nämndens sekreterare fungerar fakultetens controller. Läs mera om fondens stipendier här.

Om donatorn

Professor Heinrich Wolfgang Donner (1904–1980) var en inflytelserik akademiker och anglicist av sin tid, med ett särskilt intresse för den engelska litteraturen från renässansen och romantiken. Son till litteraturhistorikern och docenten Joakim Otto Evert Donner, banades hans väg tidigt in i den akademiska världen. Efter avlagd filosofie kandidatexamen vid Uppsala universitet fortsatte H.W. Donner sina engelska- och litteraturstudier vid universitetet i Oxford, där han disputerade år 1934. Tre år senare återvände H.W. Donner till Norden, nu till Åbo, där han tilldelades den nyinstiftade professuren i engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi. Under sina sista femton år i arbetslivet (1951–1966) var han professor i engelska vid Uppsala universitet. H.W. Donner utsågs till hedersdoktor både vid Åbo Akademi och universitetet i Uppsala, och lämnade betydelsefulla avtryck i de engelska läroämnena vid respektive lärosäte.

Likt sin far såg H.W. Donner vikten av att investera i vetenskaplig forskning och framtida akademiska talanger. Vid sin bortgång testamenterade han en betydande summa till ämnet engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi. H.W. Donners fond ger ämnets studerande, forskare och lärare möjlighet att ansöka om och beviljas stipendier för boende, resor och inskaffande av litteratur från bl.a. Storbritannien och USA. Därtill kan doktorandstipendier sökas för projekt som inkluderar forskningsvistelser i ett engelskspråkigt land.

Hans exempel som internationellt framstående forskare och högt uppskattad lärare fortsätter att inspirera läroämnet. Ämnet engelska språket och litteraturen har även vid flera tillfällen kunnat bjuda in ledande akademiker att bidra till forskningen som tidsbundna H.W. Donner gästprofessorer. Medlen har också bidragit till att utveckla undervisningen i riktning mot nydanande områden.

Kontaktuppgifter:

Sekreterare, controller Bodil Mattas (ÅA), bodil.mattas@abo.fi

Ordförande, dekan Peter Nynäs (ÅA), peter.nynas@abo.fi

SÅA:s representant, forskningskoordinator Linda Annunen (SÅA), linda.annunen@stiftelsenabo.fi