Grönare produkter, grönare processer - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Spetsforskning

Grönare produkter, grönare processer

Ett av spetsforskningsprojekten vid Åbo Akademi handlar om hur skogens biomassa kan förädlas i framtiden. Molekyler från trämassa ger värdefulla komponenter till ett grönare råmaterial, som industrin kan använda i stället för olja och stenkol. Fem laboratorier och sju professorer med forskargrupper är engagerade i forskningen.

– Det handlar om grön, molekylär processteknologi, säger dekanus Tapio Salmi.

Professor Stefan Willför är ansvarig för spetsforskningsprojektet, som Stiftelsen för Åbo Akademi finansierar under åren 2015–2018.

Hur kan lignin- och hemicellulosamolekyler från träd omvandlas till biologiskt nedbrytbart råmaterial för t.ex. läkemedel, energiproduktion eller förpackningar i stället för olja eller stenkol? I spetsforskningsprojektet vid Johan Gadolin Processkemiska Centret (PCC) vid Åbo Akademi deltar forskare från trä- och papperskemi, teknisk kemi och reaktionsteknik, organisk kemi, oorganisk kemi samt analytisk kemi. Forskningen strävar både efter nya produkter och nya processer.

Sällsynt samarbete

Det är sällsynt både i vårt land och utomlands att olika laboratorier inom kemi och kemiteknik samarbetar så här tvärvetenskapligt, säger dekanus Tapio Salmi, som själv representerar ämnet teknisk kemi och reaktionsteknik i PCC.

Med internationella mått mätt är PCC vid Åbo Akademi stort med omkring 120 personer i fem laboratorier som samarbetar inom teknisk kemi och reaktionsteknik. Inom sitt område är centret störst i Norden.

Vi är ett stort center vid ett litet universitet i ett litet land. Det gör att vår personal är mycket internationell, säger Salmi.

Krav på konkurrenskraft

Forskningen måste vara konkurrenskraftig, eftersom forskning kring förnybar biomassa är populär också i övriga Europa, USA och Kanada.

– Det betyder att standardnivå på forskning inte räcker. Tack vare spetsforskningspengarna från Stiftelsen för Åbo Akademi kan vi bedriva fri forskning. Forskarna kan ta risker och annorlunda, nya grepp om sitt forskningsområde.

Under 2017 har forskarna vid ÅA bland annat gjort genombrott när det gäller att utveckla nya typer av katalysatorer, som påskyndar en kemisk reaktion, för att bryta ner hemicellulosamolekyler till sockerarter, som kan förädlas vidare till önskad slutprodukt. Efterfrågan på bioväte är stor och där kan ÅA-forskningen bidra när det gäller att utnyttja rester. Forskarna har också utvecklat nya kemiska reaktorer för processintensifiering på mikronivå.

Genom Johan Gadolin-stipendierna, som finansieras av Stiftelsen för Åbo Akademi, kan centret bjuda in utländska forskare för att under några månader till exempel utveckla nya katalytiska metoder för fraktionering av biomassa.

Skogen ger komponenter

– Vi använder komponenter från den naturligt växande skogen. Våra processer är gröna och våra produkter är gröna och biologiskt nedbrytbara. Vi bedriver grundforskning som behövs för den stora teknologiska och industriella revolutionen som pågår, säger Salmi.

Processkemiska centret PCC vid Åbo Akademi grundades 1999 och fick följande år status som spetsforskningsenhet finansierad av Finlands Akademi (2000–2012).

Sedan 2015 har centret varit en av fyra interna spetsforskningsenheter vid Åbo Akademi som Stiftelsen för Åbo Akademi finansierar under åren 2015–2018. De övriga interna spetsforskningsenheterna är träning av arbetsminnet inom psykologi, unga vuxna och religion i ett globalt perspektiv samt funktionella material för att reglera cellen.