Fyra forskningsenheter valdes till nya spetsenheter vid ÅA - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Spetsforskning

Fyra forskningsenheter valdes till nya spetsenheter vid ÅA

Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut utsåg på sitt styrelsemöte den 25 januari fyra nya spetsenheter vid Åbo Akademi. Forskningsenheterna får ett årligt anslag på 250 000 euro per enhet och dessutom riktas 250 000 euro årligen till att stödja spetsforskning enligt aktuella behov. De fyra forskningsgrupperna som får spetsenhetsstatus för perioden 1.3.2019-28.2.2023 är:
Professor Kimmo Grönlund: The Future of Democracy – Center of Excellence in Public OpinionResearch (FutuDem)
Vetenskapsområde: Samhällsvetenskap

Professor Cecilia Sahlgren: Center of Excellence in Cellular Mechanostasis (CellMech)
Vetenskapsområde: Biovetenskap

Professor Ronald Österbacka: Center of Excellence in Bioelectronic Activation of Cell functions (BACE)
Vetenskapsområde: Naturvetenskap

Professor Jan Saarela: Demographic change and ethnolinguistic identity in an intergenerational perspective: The Swedish‐speaking population in Finland (DemSwed)
Vetenskapsområde: Socialvetenskap

Målsättningen med spetsenhetssatsningen är att de utvalda forskningsenheterna ska framställa resultat på den högsta internationella nivån och därmed kunna konkurrera om internationell forskningsfinansiering.
Stiftelsen för Åbo Akademi har understött spetsforskningsenheter vid Åbo Akademi sedan år 2006. Den fjärde omgången lanserades den 16 maj 2018. Totalt 24 forskningsenheter sökte finansiering i den första ansökningsomgången. Av dem gick sju vidare till en andra utvärderingsomgång. Ansökningarna granskades av en utomstående panel bestående av fem internationella utvärderare från olika vetenskapsområden.
Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut, som grundades av Stiftelsens för Åbo Akademi delegation den 12 juni 1972, har som ändamål att stöda vetenskaplig forskning och i första hand forskning som utförs av forskare med anknytning till Åbo Akademi.

Spetsenheternas projektsammanfattningar

ÅA CoE i Bioelektronisk aktivering av cellfunktioner
Cellens funktion (beteende) kan ändra till följd av extern stimuli som påverkar cellens interna signaleringsmaskineri. En viktig del av den intercellulära kommunikationen sker med hjälp av ligander (sändare) och receptorer (mottagare) som finns på ytan av cellerna. Huvudmålsättningen i detta projekt är att utveckla en bioelektronisk aktiveringsplatform för att i tid och rum kunna styra cellsignaleringen och därigenom påverka cellens funktion. Aktiveringsplatformen utgår från vår unika bio-FET baserade sensor, som samtidigt kan mäta styrkan i ligand-receptor växelverkningarna med hittills oöverträffad känslighet. Därigenom kan vi skapa ny teknologi för att öka vår förståelse om cellens beslutsprocesser och även i slutändan styra cellens funktion.

ÅA CoE The Future of Democracy – Center of Excellence in Public Opinion Research (FutuDem)
Toppenheten ”Demokratins framtid” (FutuDem) kartlägger demokratins tillstånd i världen och testar hur deltagardemokratiska modeller, särskilt samtalsdemokrati, fungerar i praktiken. Med hjälp av denna finansieringen förstärker Åbo Akademi sin ställning som det ledande universitetet i Finland när det gäller forskning i samhällsopinion. Institutet för samhällsforskning (Samforsk) koordinerar toppenheten som består av statsvetare i Åbo och Vasa. FutuDem forskar i ett nära samarbete med ledande demokratiforskare i världen. Dessutom samarbetar toppenheten med Justitieministeriet, Åbo stad, Finlands Kommunförbund och Sveriges Kommuner och Landsting för att ge praktiska råd när det gäller folkligt deltagande i demokratiskt beslutsfattande.

ÅA CoE Demographic change and ethnolinguistic identity in an intergenerational perspective:
The Swedish‐speaking population in Finland (DemSwed)

Projektets målsättning är att med flergenerationella registerdata studera demografiska förändringar och deras konsekvenser, med fokus på den finlandssvenska befolkningen. Vi analyserar språkregistrering av barn i tvåspråkiga familjer, och hur personer med tvåspråkig bakgrund positionerar sig med avseende på ett flertal demografiska och socioekonomiska utfall.

ÅA CoE in Cellular Mechanostasis (CellMech)
CellMech undersöker hur mekanisk belastning som uppstår genom förändringar i blodflödet eller vävnadsfibros (=vävnadsstyvhet) påverkar cellers och vävnaders funktioner med hjälp av ny bioteknologi. Teamet är speciellt intresserat av att fördjupa kunskapen kring hur celler reagerar på mekanisk belastning på en molekylär nivå och kommer att undersöka hur cellens maskineri regleras av mekanisk stimuli. CellMech vill på detta sätt bidra med ingående kunskap till fältet mekanomedicin för att stimulera vävnadsbildning och läkning av sjukdomar som kroniska sår, inflammation som obehandlad kan leda till cancer, och hjärt- och kärlskjukdomar.