Forskningsfinansiering

Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi utvecklar samarbetet kring forskningsfinansieringen

Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi arbetar kontinuerligt för att stärka och utveckla det ömsesidiga samarbetet mellan organisationerna kring forskningsfinansiering och vetenskaplig utveckling. Under det gångna året har både Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi antagit nya strategier som framhåller strävan att skapa en mer omfattande helhetsbild av forskningssamarbetets strategiska potential och utvecklingsmöjligheter. Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut har tidigare fungerat som den centrala plattformen för detta samarbete med representanter för Åbo Akademi, stiftelsen samt externa medlemmar med starka vetenskapliga meriter eller betydande samhällsförankring i näringslivet och tredje sektorns verksamheter.

Som ett led i implementeringen av Åbo Akademis och stiftelsens strategier läggs nu Forskningsinstitutet ned i sin nuvarande form. Åbo Akademi och stiftelsen fördjupar och formaliserar i stället sitt samarbete i en gemensam intern styrgrupp som möts på kontinuerlig basis. Strävan är att öka samsynen mellan Åbo Akademi och stiftelsen och på så sätt förstärka möjligheterna att förverkliga strategierna. Åbo Akademi och stiftelsen vill stärka de gemensamma värderingarna och målbilderna för att på bästa sätt nå gemensam framgång.

– Stiftelsens för Åbo Akademi syfte och strävan är att Åbo Akademi ska blomstra och vara ett konkurrenskraftigt universitet. Genom ett närmare samarbete mellan stiftelsen och akademin blir forskningsfinansieringen mer ändamålsenlig för Åbo Akademi och forskningens genomslagskraft stärks, berättar stiftelsens skattmästare Lasse Svens.

Organisationsutvecklingen ger bättre förutsättningar för en kontinuerlig, förtroendefull dialog. Därmed skapas en smidigare och tydligare helhetsmodell för samarbetet kring forskning mellan Åbo Akademi och stiftelsen.

– Tack vare ett närmare samarbete kan vi se på forskningen vid Åbo Akademi utifrån ett helhetsperspektiv. En smidig finansieringsprocess är givetvis också viktig för våra forskare. Forskningsfinansieringen som Åbo Akademi erhåller av stiftelsen är oerhört värdefull och målet med samarbetet är att finansieringen ska vara till största möjliga nytta, konstaterar rektor Moira von Wright.

ÅA-stöd

Hur tar vi in information i pandemitid?

Politices doktor Anu Ojaranta.  Bild: Heikki RäisänenI maj 2020 delade Stiftelsen för Åbo Akademi ut 360 000 euro till vetenskaplig forskning. Bland bidragsmottagarna fanns politices…
Camilla Mattjus, deltagare på seminariekursen Business Essentials for Scientists
Forskningsinstitutet

Seminariekurs blev startskottet för företag

Hösten 2019 deltog Camilla Mattjus, bosatt i Vasa, i seminariekursen Business Essentials for Scientists som finansieras av Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut. Kursen erbjuds för…
Forskning
Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut delar ut 360 000 € till vetenskaplig forsning
Forskningsinstitutet
Stora och strategiska satsningar går via Forskningsinstitutet