Ansvarsfullt är lönsamt - Stiftelsen för Åbo Akademi
Kapitalförvaltning

Ansvarsfullt är lönsamt

Investeringar som klassas hållbara ger även bra avkastning. Det är ekonomiskt lönsamt att ta hänsyn till miljö, social hållbarhet och god förvaltning. Dessa tre formar kriterier enligt vilka företag skall fungera för att klassas som hållbara placeringsobjekt. Klassificeringen förkortas ESG, som står för Environment, Social och Governance.

Hälften av Stiftelsens för Åbo Akademi placeringsportfölj består av fastigheter och andra hälften av aktieplaceringar och räntebärande instrument. På fastighetssidan väljer man grön el, satsar på energisnåla lösningar som bergvärme samt förbättrar fastigheternas energieffektivitet. Men enligt vilka principer fungerar placeringsverksamheten i övrigt när det gäller hållbarhet?

Vi låter placeringsdirektör Christian Backholm berätta:

– Vid varje placeringsbeslut beaktas förutom finansiella faktorer även faktorer såsom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. I praktiken betyder det att ESG-frågor är en integrerad del av vår placeringsprocess. Vi vill vara ägare i bolag som eftersträvar en hållbar lönsam tillväxt.

Foto: Jaska Poikonen

Av stiftelsens aktieplaceringar har 70% en officiell ESG-klassificering eller rating. Av dessa har så gott som alla klassats högst upp på skalan vilket gör dessa bolag till marknadsledare i hållbar affärsverksamhet.

– Hållbarhetsfrågor väger allt tyngre och de nordiska företagens kunnande inom ESG kommer att gynna dem ännu mera i framtiden, säger Backholm. – Det är faktiskt en megatrend.

Nordiska företag är föregångare inom ESG, och Stiftelsen för Åbo Akademi har bara finska och svenska företag i aktieportföljen. Bland de största märks UPM, som i år har klassats som världens 23:e hållbaraste företag i en analys som innefattade 7500 storföretag.

Stiftelsens egendom förvaltas till blivande generationer och ska finnas här hundratals år till. Stiftelsen placerar alltså långsiktigt och ansvarsfullt, spekulerar inte, och söker inte heller snabba vinster. Då är det bra att hållbara placeringar även är lönsamma. Nordeas analys från åren 2012–2015 visar att skillnaden i avkastning mellan de högsta och lägsta företagen i hållbarhetsskalan var 40%. Alltså de företag som klarade sig bäst enligt hållbarhetskriterierna gav 40% bättre avkastning än de som klarade sig sämst.

Stiftelsen är dessutom en betydande ägare i de flesta av sina portföljbolag och kan påverka via ägarstyrning.
– Vi vet vad vi äger och kan verkligen påverka, i första hand genom att träffa bolagsledningen och behandla hållbarhetsfrågor vid sidan om finansiella frågor. Om det dyker upp ESG-relaterade problem reagerar vi snabbt vid behov, säger Backholm.

Det enda som Backholm önskar sig av finländska företag är bättre kommunikation. Bolaget kan gå hur bra som helst och ledningen vara skicklig men de kan inte nödvändigtvis kommunicera utåt. Det betyder mycket speciellt för utländska placerare, och det är ju de som rätt långt påverkar hur kurserna går.
– Svenskarna är mycket bättre på det här, konstaterar han.

Med 23 års erfarenhet vet Backholm hur man utvärderar ett företag som investering. Han ser på fakta som företagets historia. Han läser analyser, träffar ledningen, sparrar med analytiker och följer med i ekonomiska nyheter. Han utvärderar hur företaget sköter sig operativt, hur transparent det är samt om det som sägs även syns i handling.

Backholm använder mycket tid åt att bearbeta information, att tänka. Han säger sig vara kritisk till allt – på gränsen till cynisk. Han är inte heller återhållsam när det gäller att få portföljbolag att förbättra sig i dessa frågor. Här är framtiden i gott förvar.

Faktaruta

ESG

E=Environment
Miljö: fokus på klimatförändring och växthusgaser, förbrukning av vatten, energiförbrukning, hantering av avfall och föroreningar, hur man använder sig av icke förnybara resurser samt minskning av skogsarealen.

S=Social
Socialt ansvar: hur beaktas de mänskliga rättigheterna, arbetsvillkor för de anställda (hälsa och säkerhet), boende i närmiljön och fattigdom.

G=Governance
Bolagsstyrning: om företaget kommunicerar ut rätt information och om informationen är transparent, ledningslöner, mutor och korruption, styrelsens uppbyggnad och mångfald samt företagets skattestrategi.

(Källa: Stiftelsens för Åbo Akademi ESG-strategi)

Text: Emma Vironmäki
Foto: Jaska Poikonen