Ansök om understöd

Stiftelsens styrelse och skattmästaren kan på ansökan bevilja understöd och verksamhetsbidrag till kulturella ändamål som faller inom ramen för stiftelsens syfte. Ansökan är fritt formulerad innehållande en kostnadskalkyl och finansieringsplan. Undertecknad ansökan sänds per post eller e-post till stiftelsens kansli. Se Stiftelsens för Åbo Akademi kontaktuppgifter.

Namnen på dem som beviljats stipendier och bidrag offentliggörs i och med att styrelsen eller skattmästaren fattat beslut om beviljandet. Namnen publiceras på stiftelsens hemsida stipendier och bidrag och i årsberättelsen.