Samlingar & museer

Med tillkomsten av Åbo Akademi blev det naturligt att enskilda donatorer, enligt utländsk förebild, donerade konst och konstföremål, mynt, medaljer och andra samlingar.

Museet Ett hem

Konsul Alfred Jacobsson och hans hustru Hélène donerade sitt hem med lösöre till Stiftelsen för Åbo Akademi år 1928 för att ”det i orört skick skulle vittna om livet i en högreståndsmiljö vid sekelskiftet”. Museet Ett hem verkade i deras hem på Tavastgatan 30 till krigsutbrottet 1939. Museet öppnades åter för publik år 1965 i en enklare träbyggnad på Biskopsgatan 14. I samlingarna ingår inhemsk sekelskifteskonst, möbler, ryor, tenn, glas och porslin.

Sibeliusmuseum

Sibeliusmuseum är Finlands enda egentliga musikmuseum. Ett urval av museets över 1800 traditionella instrument från olika håll i världen är utställda. Jean Sibelius livsverk presenteras i en egen utställning.

Kankas

Kankas gård i Masku med anor från 1400-talet har genom tiderna förvaltats av släkterna Horn, Fredensköld och Aminoff. Gårdens historia omfattar ett finlandssvenskt kulturarv med ett tiotal historiska byggnader och därtill hörande samlingar. Till gården hör även en park på 5 hektar och utarrenderad odlingsareal i Masku.

Stiftelsen för Åbo Akademi förvärvade Kankas gård med lösöre och mark år 1992. För att förvalta de historiskt värdefulla byggnaderna och parkområdet runtomkring grundades en separat stiftelse, Kankas-stiftelsen.

Konstsamlingarna

Samlingens historia går tillbaka till de porträtt som gjordes av de första akademianställda när Åbo Akademi återuppstått år 1918. Samlingen utvidgas ständigt genom donationer och består till största delen av porträtt. I övrigt ligger tyngdpunkten på inhemsk konst från 1800- och 1900-talet. För konstamlingarna ansvarar intendent Ulrika Grägg (ulrika.gragg(at)stiftelsenabo.fi, tfn 040 866 9777 eller 020 786 1416).

Sjöhistoriska samlingarna

De sjöhistoriska samlingarna är numera deponerade hos Forum Marinum i Åbo  där det sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi fungerar. Museifartyget Sigyn, som är ett av världens äldsta bevarade handelsfartyg i trä, upprätthålls numera av en separat stiftelse.

Mynt- och medaljsamlingen

Mynt- och medaljsamlingen utgör en del av Åbo stads historiska mynt- och medaljkabinett. Samlingen är deponerad hos  Egentliga Finlands landskapsmuseum sedan år 1987.

Geologisk-mineralogiska samlingarna

De geologisk-mineralogiska samlingarna omfattar ca 15 000 bergarts- och mineralprover främst från Fennoskandien bland annat unikt material från t.ex. Karelen och Sibirien. Samlingarna handhas av ämnet geologi och mineralogi vid Åbo Akademi (geologi(at)abo.fi, sekreteraren/kansliet)

Biologiska samlingarna

De biologiska samlingarna omfattar ca 200 000 växter, 140 000 insekter, 12 000 fåglar och ägg, 21 000 svampar samt ca 8 000 exemplar av lavar och mossor. Största delen av materialet är insamlat i början av 1900-talet, en del dock redan på 1800-talet. De biologiska samlingarna är deponerade vid Turun yliopistos växt- och djurmuseum.