Fonder

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar 417 fonder i enlighet med de principer som angivits i gåvobrev och testamenten. Av dessa fonder förvaltas 366 st. i ett värdeandelssystem, enligt vilken fonderna behandlas som en helhet gällande tilldelning av avkastning, men enskilt med beaktande av fondens reglemente vid fördelningen av disponibla medel. Av fonderna i värdeandelssystemet är 161 st. till förmån för Åbo Akademi, 125 st. stipendiefonder och 80 st. övriga fonder som tjänar stiftelsens syftemål. Av de 51 fonder som förvaltas utanför värdeandlessystemet utgörs 37 st. av fonder vars totala kapital placerats i fastigheter som inte ger någon avkastning (akademifastigheter, teaterbyggnaden) samt 14 st. övriga fonder med specialvillkor.

Utöver den förmögenhet som stiftelsen direkt förvaltar finns det ett antal fonder och stiftelser såväl i Finland som utomlands som förvaltas av andra institutioner och vilkas avkastning i sin helhet eller delvis kommer Stiftelsen för Åbo Akademi eller Åbo Akademi till del.