Det historiska arvet

Åbo Akademi är känt som ett universitet som bedriver forskning och undervisning i gamla, kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är belägna i den nationellt värdefulla kulturmiljön invid Åbo domkyrka och Aura å. Dessa fastigheter ägs och förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi och utgör en betydande del av det kapital som i tiderna donerades till stiftelsen av dess grundare. En del av de gamla vackra byggnaderna som i dag inhyser vetenskapsmän och studerande var i tiderna stordonatorernas hem. Inte minst av denna orsak intar dessa byggnader en särställning i stiftelsens fastighetsportfölj. Byggnaderna bildar ett kulturarv som stiftelsen värnar om, inte enbart på grund av att de är byggnads- och kulturhistoriskt värdefulla, utan också med hänvisning till det symbolvärde de bär som ståtliga minnesmärken över stordonatorernas generositet och brinnande engagemang för ett svenskspråkigt universitet i Åbo. Dessa fastigheter undandras den fria omsättningen och vårdas med pietet.

Att vårda byggnadsarvet och göra kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer tillgängliga för allmänheten kan innebära nyanvändning och kompletterande byggande, vilket inte bara är förenligt med utan rentav en väsentlig del av stiftelsens kulturbärande syfte. Som exempel kan nämnas Hus Lindman, en träbyggnad belägen i den historiska miljön kring Biskopsgatan, som från en undervisningslokal omvandlades till en omtyckt lunch- och beställningsrestaurang för allmänheten – och samtidigt en naturlig träffpunkt för personalen vid Åbo Akademi.

Stiftelsen har ett mångskiftande och utmanande uppdrag som fastighetsägare. Å ena sidan förväntas fastighetsplaceringarna ge stabila intäkter och marknadsmässig avkastning för att säkerställa ett betydande årligt bidrag till Åbo Akademi och andra bidragstagare, å andra sidan utövar stiftelsen, inte minst genom ett avtal som ingåtts med staten år 1981, sin bidragsverksamhet delvis genom att överlåta och underhålla utrymmen vederlagsfritt. Genom sitt nära förhållande till Åbo Akademi är det naturligt att stiftelsen involveras i olika fastighetsprojekt som initieras av eller utförs som ett resultat av ett konkret behov av akademin eller andra utbildningsorganisationer.