Fastigheter

 

Stiftelsen för Åbo Akademi som fastighetsägare

Fastigheter utgör en klassisk placeringsform som erbjuder en stabil avkastning och ett jämt kassaflöde, och som därmed är väl lämpad för stiftelsens behov och riskprofil.

Stiftelsen äger och förvaltar en synnerligen brokig fastighetsmassa som totalt omfattar en lägenhetsyta om ca 148 000 m2. I fastighetsportföljen ingår förutom renodlat kommersiella fastighetsplaceringar även allmännyttiga byggnader som upplåts till bidragstagare förmånligt eller vederlagsfritt. Vid utgången av år 2015 uppgick det uppskattade marknadsvärdet på stiftelsens totala fastighetsinnehav till ca 340 miljoner euro. Av detta belopp utgörs drygt 77 miljoner euro av icke-avkastande fastigheter. De olika fastighetsslagen representerar följande andelar av fastighetsportföljens totala marknadsvärde:

Undervisningsutrymmen 48,7 %

Affärslokaler 19 %

Kontor 12,4 %

Bostäder 14,9 %

Markområden och övrigt 4,9 %