Fastigheter

 

Stiftelsen för Åbo Akademi som fastighetsägare

Fastigheter utgör en klassisk placeringsform som erbjuder en stabil avkastning och ett jämt kassaflöde, och som därmed är väl lämpad för stiftelsens behov och riskprofil.

Stiftelsen äger och förvaltar en synnerligen brokig fastighetsmassa som totalt omfattar en lägenhetsyta om ca 135 000 m2. I fastighetsportföljen ingår förutom renodlat kommersiella fastighetsplaceringar även allmännyttiga byggnader som upplåts till bidragstagare förmånligt eller vederlagsfritt. Vid utgången av år 2016 uppgick det uppskattade marknadsvärdet på stiftelsens totala fastighetsinnehav till ca 322 miljoner euro. Av detta belopp utgörs ca 73 miljoner euro av icke-avkastande fastigheter. De olika fastighetsslagen representerar följande andelar av fastighetsportföljens totala marknadsvärde:

Undervisningsutrymmen 48,9 %

Bostäder 19,7 %

Affärslokaler 14,7 %

Kontor 9,9 %

Markområden och övrigt 6,9 %